Kodeks Etyczny

Osoby tworzące i zarządzające spółką Print Union Sp. z o.o. zobowiązują się do przestrzegania zasad, które opierają się na respektowaniu praw człowieka, zrównoważonym rozwoju i jakości na każdym etapie prowadzonej działalności.

Dla zapewnienia pełnej realizacji zasad zarówno wewnątrz Print Union Sp. z o.o., jak i przez osoby oraz podmioty z nią współpracujące, wprowadza się Politykę Etyczną.

Polityka jest rozpowszechniana wśród pracowników, dostawców, kontrahentów i klientów spółki Print Union Sp. z o.o. poprzez jej publikację na stronie internetowej, szkolenia wewnętrzne pracowników.

Wszelkie przypadki naruszenia postanowień Polityki Etycznej powinny być niezwłocznie zgłaszane Zarządowi Print Union Sp. z o.o.

Polityka Etyczna dotyczy następujących obszarów:

1. Standardy pracy

2. Ochrona środowiska i działania ekologiczne

3. Standardy współpracy z klientami

4. Bezpieczeństwo

5. Bezpieczeństwo informacji i danych powierzonych Print Union Sp. z o.o

Standardy pracy

Print Union Sp. z o.o i wszyscy jej pracownicy zobowiązują się do przestrzegania międzynarodowych standardów dotyczących praw człowieka oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa pracy, w tym wszelkich jego zapisów związanych z przyjmowaniem do pracy, zatrudnieniem i zwalnianiem pracowników.

Przestrzega zakazu dyskryminacji ze względu na: rasę, status społeczny, pochodzenie etniczne, religię, upośledzenie, inwalidztwo, płeć, orientację seksualną, związek lub przynależność polityczną, wiek czy stan cywilny. Gwarantuje wolność poglądów, sumienia i religii oraz swobodę przekonań i wypowiedzi.

Print Union Sp. z o.o wypłaca pracownikom regularne i godziwe wynagrodzenie za pracę, nienaruszające prawnych wymogów dotyczących minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wszystkim pracownikom przedstawiane są ich warunki wynagradzania przed rozpoczęciem pracy. Nie są dozwolone potrącenia z wynagrodzenia nie przewidziane przepisami prawa krajowego. Dokonywanie potrąceń możliwe jest wyłącznie na zasadach i w granicach przewidzianych przepisami prawa.

Print Union Sp. z o.o podejmuje starania, by środowisko pracy było wolne od mobbingu oraz innych form przemocy (zarówno fizycznej, jak i psychicznej), zarówno ze strony przełożonych jak i innych pracowników czy osób trzecich.

Print Union Sp. z o.o przestrzega zakazu pracy dzieci poniżej 15 roku życia, pracy niewolniczej i przymusowej, stosowania przemocy i kar cielesnych, groźby przemocy, przymusu psychicznego i fizycznego oraz znieważania, a także zakazu dotyczącego molestowania seksualnego, a miejsce pracy uznaje za wolne od tego typu praktyk.

Pracownicy mają bez wyjątku prawo tworzenia i wstępowania do dowolnych związków zawodowych oraz prowadzenia zbiorowych negocjacji z pracodawcą. Przedstawiciele pracowników nie są dyskryminowani i mają swobodę wykonywania funkcji przedstawicielskich w miejscu pracy.

Print Union Sp. z o.o bezwzględnie przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, szkoli w tym zakresie swoich pracowników, a także wdraża rozwiązania podnoszące bezpieczeństwo jej pracowników uwzględniające aktualny stan wiedzy technicznej oraz zagrożenia charakterystyczne dla prowadzonej przez Print Union Sp. z o.o działalności.

Ochrona środowiska i działania ekologiczne

Print Union Sp. z o.o działa zgodnie z przepisami dot. ochrony środowiska, ma świadomość istotnych aspektów środowiskowych oraz wpływów swojej działalności na środowisko. Zarząd i pracownicy są przeszkoleni w tym zakresie. Print Union Sp. z o.o deklaruje, że wszystkie surowce i komponenty użyte do produkcji są pozyskiwane zgodnie z międzynarodowymi i krajowymi wymaganiami prawnymi. Działa według opracowanych wewnętrznie procedur zapewniających zrównoważony rozwój, celowo ogranicza wpływ swojej działalności na środowisko naturalne, minimalizując zużycie zasobów naturalnych oraz wytwarzania odpadów.

Print Union Sp. z o.o uświadamia swoich pracowników na temat możliwych do podjęcia przez pracowników w zakładzie działań ekologicznych.

Standardy współpracy z klientami

Print Union Sp. z o.o buduje z klientami relacje oparte na zaufaniu i wzajemnym szacunku. Przestrzega podjętych zobowiązań, dokłada starań aby dostarczyć zadeklarowaną jakość produktów i weryfikuje potrzeby swoich klientów w tym zakresie.

Print Union Sp. z o.o przestrzega zasad uczciwej konkurencji, nie toleruje żadnych przejawów i form korupcji. Dba o transparentne i uczciwe relacje biznesowe.

Bezpieczeństwo

Print Union Sp. z o.o zapewnia bezpieczne i higieniczne środowisko pracy. Pracownicy są szkoleni z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2007r. i posiadają ważne świadectwa szkoleń BHP.

Podejmowane są odpowiednie działania mające na celu zapobieżenie wypadkom i uszczerbkom na zdrowiu w wyniku pracy, w związku z nią lub w jej trakcie, poprzez ograniczenie przyczyn zagrożeń występujących w środowisku pracy, na ile tylko jest to możliwe.

Pracownicy mają zapewnione zaplecze socjalne: szatnie wyposażone w szafki pracownicze, miejsce do przechowywania żywności i komfortowego spożywania posiłków.

Bezpieczeństwo informacji i danych powierzonych Print Union Sp. z o.o

Print Union Sp. z o.o przestrzega wszelkich obowiązujących przepisów prawa i regulacji związanych z ochroną własności intelektualnej, informacjami stanowiącymi tajemnicę przedsiębiorstwa oraz ochroną danych osobowych.

Pracownicy są odpowiedzialni za prawidłowe wykorzystywanie zasobów Print Union Sp. z o.o: własności intelektualnej, oprogramowania, sprzętu oraz wszelkich innych narzędzi potrzebnych i zapewnionych przez Print Union Sp. z o.o do realizacji obowiązków.

Print Union Sp. z o.o właściwie przechowuje i zabezpiecza dokumentację dotyczącą działalności biznesowej prowadzonej w ramach współpracy z Klientami.